fbpx
Close

ČLÁNOK V HVG: “ SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT JE KLÚČ K ÚSPEŠNEJ PREPRAVE TOVARU“

Bezpečnosť a rýchlosť – to sú základné piliere obchodovania

V neustále sa rozvíjajúcej hospodárskej súťaži uspejú len tie spoločnosti, ktoré sú schopné splniť požiadavky trhu, získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu môže výrazne stabilizovať ich postavenie na trhu.

ČLÁNOK V HVG: " SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT JE KLÚČ K ÚSPEŠNEJ PREPRAVE TOVARU"
Szegvári Zoltán AEO tanácsadója

Po teroristickom útoku z 11. septembra 2001, je zrejmé, že treba zabezpečiť bezpečnejšiu medzinárodnú prepravu tovaru. Svetová colná organizácia pripravila súbor pravidiel, ktorých cieľom je zlepšenie a zabezpečenie medzinárodného obchodu.

V Európskej únii vzniklo AEO (Authorized Economic Operator], čo je skratka pre schválený hospodársky subjekt. „Tento výraz zahŕňa systém riadenia kvality, ktorá zaručuje vzájomnú dôveru medzi colnými orgánmi a podnikmi, ktorá získala tento certifikát, a tak dostáva početné výhody v priebehu colného procesu“ – hovorí Zoltán Szegvári, generálny riaditeľ firmy aeo.hu Kft. To samozrejme neznamená, že príslušné orgány nekontrolujú prepravovaný tovar, ale to, že tovar je zaradený do bezpečnejšej kategórie, výsledkom čoho je, že tovar sa rýchlejšie dostane k zákazníkovi.

Schválený hospodársky subjekt je definovaný ako subjekt, ktorý je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v celom Spoločenstve a je oprávnený využívať výhody v celej EÚ. Certifikáciu uznávajú colné orgány nielen v Európe, ale je podpísaná dohoda aj s USA a Japonskom o vzájomnom uznávaní.To znamená, že s podnikateľom, ktorý je vlastníkom certifikátu AEO bude rovnako zaobchádzané, ako s vlastníkom podobného miestneho certifikátu. Spolu s tovarom sa vymieňajú aj informácie, takže než sa akýkoľvek produkt prepraví, colné orgány musia byť informované o tom aký tovar bude prepravovať dopravca.

Ak príslušné orgány dospejú k názoru, že predmetné podnikanie môže byť rizikové, zásielky budú kontrolované dôkladnejšie. Spoločnosti ktoré už majú certifikát AEO sú už preverené a sú uznané ako istý a bezpečný obchodný partner, preto sú ich zásielky bezpečnejšie z pohľadu príslušných orgánov. Hlavným prínosom certifikátu AEO je, že tovar môže byť preclený, dovážaný a prijatý do výroby 24 hodín denne bez prítomností colných orgánov. O štatút schváleného hospodárskeho subjektu môže požiadať každá osoba, ktorá vykonáva takú podnikateľskú činnosť na ktorú sa vzťahujú colné predpisy a je buď výrobca, vývozca, prepravca, prevádzkovateľ skladov, colný deklarant, dopravca alebo dovozca.

Možnosť získania statusu nezávisí od veľkosti spoločnosti. Môže ho požiadať podnikateľ aj nadnárodná spoločnosť. Môžu byť vydané tri typy certifikátu schváleného hospodárskeho subjektu. Certifikát typu C (Zjednodušené colné postupy) je určený pre hospodárske subjekty, ktoré chcú využívať rôzne zjednodušenia osobitne stanovené v colných právnych predpisoch a zároveň získajú aj finančné výhody z dôvodu, že pri dovoze neplatia DPH. Certifikát typu Ochrana a bezpečnosť je určený pre hospodárske subjekty, ktoré chcú využívať konkrétne uľahčenia týkajúce sa colných kontrol súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou, keď tovar vstupuje na colné územie Európskej únie, alebo keď toto územie opúšťa. Kombinácia dvoch vyššie uvedených tzv. Zjednodušené colné postupy/Ochrana a bezpečnosť je tretí typ certifikátu AEO.

V dnešnej dobe neznamená získať certifikát AEO len príležitosť a možnosť, ale aj nutnosť pre firmy ktoré sa zaoberajú či už prepravou tovaru alebo colnou deklaráciou. Je dôležité vedieť, že od roku 2008 je jednou zo základných požiadaviek pri tendroch, ktoré vypísala Európska únia vlastniť práve certifikát AEO – upozorňuje pán Zoltán Szegvári.

„Najväčšou prednosťou aeo.hu je, že počas príprav sa nesnažíme formulovať už existujúci systém v spoločnosti aby vyhovel podmienkam AEO, ale práve naopak požiadavky AEO sa snažíme prispôsobiť k systémom klienta – zdôrazňuje pán Zoltán Szegvári. Pri bežnej firme potrebujeme 2-3 mesiace na prípravu, ktorá zahŕňa potrebné zmeny. Získanie certifikátu je takmer rok dlhý proces a začína od okamihu, kedy sa spoločnosť rozhodne podať žiadosť. Nato aby bol celý dodávateľský reťazec bezpečný je potrebné, aby mali všetci členovia dodávateľského reťazca certifikát AEO, vrátane výrobcu, dopravcu a colného zástupcu.“