Vítame Vás na webovej stránke firmy aeo.hu s.r.o., ktorá je poradenskou firmou pre získanie certifikátu AEO.

Prosím, neváhajte a prezrite si našu webovú stránku, aby ste mali jasnú predstavu o našich službách. Naše služby sú určené pre vaše pohodlie a bezpečnosť, preto urobíme všetko aby ste certifikát AEO získali s minimálnym úsilím.

Najlepšou cestou k dosiahnutiu vlastného úspechu a úspechu z podnikania je zveriť sa do rúk našim odborníkom.

Úrpech pamac!

01

aeo.hu

Naša firma bola založená v januári roku 2012. Naša história však siaha až do roku 2007. V tomto roku bol pilotný projekt AEO spustený v mnohých krajinách EÚ – medzi nimi bolo aj Maďarsko – kde colné orgány EÚ spolupracovali s niektorými hospodársky významnými spoločnosťami. V Maďarsku sa na začiatku do tohto programu zapojilo desať nadnárodných spoločností, ku ktorým sa o niekoľko mesiacov neskôr pripojil aj Pannon Air Cargo Kft.

02

NAŠE PRACOVNÉ METÓDY

Na základe našich skúseností sme vypracovali komplexné pracovné metódy, ktorými uľahčujeme prácu pre našich klientov pri získavaní certifikátu AEO. Tieto metódy nám zároveň umožňujú, aby sme pripravili našich klientov v čo najkratšom čase tak, aby mohli predložiť svoju žiadosť colným orgánom. Ako príklad by som uviedol žiadosť firmy SANYO Hungary Kft. z roku 2011. Do jedného týždňa od podpísania zmluvy sme boli hotoví s kompletnou dokumentáciou a na základe vypracovaného materiálu náš klient získal kombinovaný AEO certifikát.

03

ZÁRUKA

Vzhľadom k tomu, že žiadosti ktoré sme podali na 100% dosiahli certifikát, môžeme s istotou povedať, že vyššie uvedené metódy sú zárukou toho, aby naši klienti získali certifikát.

REFERENCIE

AEO – AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

(SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT)

Držitelia certifikátu AEO sú subjekty so špeciálnym štatútom. Jedná sa o špeciálny štatút, na základe ktorého colné orgány označili subjekt ako spoľahlivého partnera, preto pri vybavovaní colných záležitostí, pri preprave tovaru podliehajúceho clu a ďalším procedúram majú možnosť využívať rôzne výhody týkajúce sa colných orgánov. Z toho vyplýva, že zásielky bez certifikácie AEO podliehajú oveľa prísnejšej kontrole.
Home_sk

Možnosť získania statusu nezávisí od veľkosti spoločnosti. Môže oň požiadať podnikateľ aj nadnárodná spoločnosť. V dnešnej dobe získať certifikát AEO neznamená len príležitosť a možnosť, ale aj nutnosť pre firmy ktoré sa zaoberajú či už prepravou tovaru alebo colnou deklaráciou.

Schválený hospodársky subjekt je definovaný ako subjekt, ktorý je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v celom Spoločenstve a je oprávnený užívať výhody v celej EÚ. Certifikáciu uznávajú colné orgány vo všetkých členských štátoch EÚ, bez ohľadu na to, kde bola vystavená. Je dobré vedieť, že jednou zo základných požiadaviek pri tendroch, ktoré vypísala Európska únia a ktoré boli zverejnené na začiatku roka 2008, bola práve existencia certifikátu AEO.

Home_sk

Medzinárodný obchod je základným hnacím motorom hospodárskeho rozvoja. Celosvetový obchodný systém je zraniteľným cieľom pre teroristický útok a takýto útok môže mať závažné dôsledky pre celú svetovú ekonomiku.

Colný orgán, ako štátny orgán zodpovedný za kontrolu a dohľad nad medzinárodnou prepravou tovaru, má jedinečné postavenie zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti globálneho obchodu a prostredníctvom výberu daní a ciel zároveň prispieva k rozvoju spoločnosti a hospodárstva.

Bolo potrebné, aby Svetová colná organizácia (WCO – Worldwide Customs Organization) schválila stratégiu, ktorá sa bude starať o bezpečnosť medzinárodného obchodu a uľahčovať podmienky medzinárodného obchodu. Zlepšiť bezpečnosť medzinárodného obchodu je len prvým krokom v procese, ktorého cieľom je posilnenie a príprava colných orgánov pre dvadsiate prvé storočie.

S cieľom posilniť a rozvíjať existujúce programy a procesy, členovia WCO vyvinuli systém pre uľahčenie medzinárodného obchodu a zlepšenie bezpečnosti, tzv. WCO systém noriem. Tento systém noriem, ktorý zjednodušuje a zabezpečuje globálne obchodovanie, definuje princípy a normy, ktoré členovia WCO majú jednotne implementovať ako minimálnu požiadavku. V Európskej únii pomenovali tento systém noriem názvom AEO (Authorized Economic Operator).
Ostatné kontinenty vypracovali svoje vlastné systémy založené na rovnakých princípoch (napr.: USA – C-TPAT). Rokovania viedli k uzatvoreniu zmlúv v USA, Japonsku, Švajčiarsku a Nórsku. To tiež znamená, že každý, kto má certifikát AEO a je v kontakte s niektorou z uvedených krajín, získa výhody v preprave svojich výrobkov oproti spoločnostiam, ktoré certifikát AEO nemajú.

Každá osoba, ktorá vykonáva takú podnikateľskú činnosť na ktorú sa vzťahujú colné predpisy a sú splnené nasledujúce kritériá:

výrobca
vývozca
dovozca
colný deklarant
prevádzkovatelia skladov
vámügynök
prevádzkovateľ terminálov
majiteľ prístavu

Schválený hospodársky subjekt môže byť až na malé výnimky môže byť len osoba usadená v EÚ. Kritériá pre priznanie štatútu schváleného hospodárského subjektu sú založené na nasledujúcich pravidlách:

Vyhovujúci záznam o dodržiavaní colných predpisov,
Uspokojivý systém vedenia obchodných a prípadne dopravných záznamov, ktorý umožňuje náležité colné kontroly,
V niektorých prípadoch preukázaná platobná schopnosť,
V niektorých prípadoch primerané normy ochrany a bezpečnosti.

Je dôležité poznamenať, že v priebehu skúmania podmienok, musia byť patrične zohľadnené špecifické charakteristiky hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov. Cieľom týchto predpisov je, aby výhody vyplývajúce z tohto certifikátu nezískavali len väčšie spoločnosti.

Existujú tri typy certifikátu AEO, ktoré môžu byť použité:

C (Customs simplifications) AEO-certifikát- Zjednodušené colné postupy : je určený pre hospodárske subjekty , ktoré chcú využívať rôzne zjednodušenia osobitne stanovené v colných právnych predpisoch.
S (Security and safety) AEO-certifikát-Ochrana a bezpečnosť: je určený pre hospodárske subjekty, ktoré chcú využívať konkrétne uľahčenia týkajúce sa colných kontrol súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou, keď tovar vstupuje na colné územie Spoločenstva, alebo keď toto územie opúšťa.
F (Full) AEO-certifikát Kombinácia dvoch vyššie uvedených tzv. Zjednodušené colné postupy/Ochrana a bezpečnosť.
Aj keď existujú tri rôzne typy certifikátov vydané colnými orgánmi, medzi typmi C a S sa podmienky do značnej miery prekrývajú.

Certifikát je platný vo všetkých členských štátoch EÚ, nezáleží na tom, kde bol získaný, výhody vyplývajúce z neho sú platné na celom území EÚ ako aj na všetkých hraničných priechodoch EÚ.

Záruka 100%
audit žiadosti a prípravných dokumentácií 100%
komplexná komunikácia s úradmi 100%
spracovanie žiadostí 100%

AKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

Našim klientom poskytujeme nasledovné služby:
osobné konzultácie (cena je za hodinu)
koordináciu prípravy
pomoc pri príprave žiadosti
prípravné práce na splnenie kritérií pre získanie certifikátu AEO
predbežná kontrola vypracovaných žiadostí
spracovanie žiadostí
audit žiadosti a prípravných dokumentácií, komplexná komunikácia s úradmi a dohľad nad žiadosťou od jej podania až po schválenie.

Certifikát zjednodušené colné postupy:

V prípade žiadosti o povolenie o zjednodušené colné postupy, colné orgány neskúmajú znova tie podmienky, ktoré boli potrebné na získanie certifikátu AEO. Pre tých žiadateľov o zjednodušené colné postupy, ktorí už majú certifikát AEO sú už splnené všetky podmienky a ich žiadosť je jednoducho len formalita. V elektronickom colnom režime majú majitelia certifikátu výhody pri analýze rizík. To znamená, menej dokumentácie a menej kontrol výrobkov.
A vámjogi egyszerűsítések tanúsítvány birtokosának engedélykérelme esetén a vámhatóságok nem vizsgálják újból azon feltételeket, amelyeket az AEO-tanúsítvány kiadásához teljesíteni kellett. A tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezők esetében a feltételeket megadottnak tekintik, a kérelem már csak formalitás. Az elektronikus vámeljárások során a tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó a kockázatelemzés alkalmával előnyöket élvez. Ez kevesebb okmány és áruvizsgálatban ölt testet.

Prehľad zjednodušených colných postupov:

subjektívne právo požiadať o povolenie ako samoplatiteľ dane
miestne colné konanie
zjednodušené colné vyhlásenie
pravidelné prepravné služby
doklad statusu Spoločenstva/schválený odosielateľ
doklad statusu Spoločenstva pre lodnú prepravu (článok 324e)
zjednodušené tranzitné postupy
kontrolná kópia T5 (článok 912g)

Certifikát ochrana a bezpečnosť:

menej fyzických colných kontrol a kontrol dokladov (nižší rizikový faktor v elektronickej analýze)
prioritné zaobchádzanie, ak je subjekt vybraný na fyzickú kontrolu
pred ich vstupom tovaru do krajiny môžu colné orgány môžu oznámiť držiteľovi certifikátu AEO, že náklad bude fyzicky skontrolovaný
znížený počet údajov vo vstupných a výstupných colných vyhláseniach

Kombinovaný certifikát:

Držiteľ tohto osvedčenia je oprávnený využívať všetky výhody, ktoré sú vyššie uvedené „Ďalšie výhody"
zníži sa čas potrebný na prechod cez hranice a colné odbavenie, tým pádom sa znížia náklady na logistiku
menšie riziko krádeže a strát
menej oneskorených zásielok
zlepšenie komunikácie vo vnútri firmy
väčšia zaviazanosť zamestnancov
menej incidentov súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou
nižšie náklady na kontrolu dodávateľov
zníženie počtu trestných činov
jednoduchšia identifikácia zamestnancov
lepšia spolupráca s colnými orgánmi
lepšia komunikácia s obchodnými partnermi
lepšia povesť spoločnosti

Vzájomné uznávanie certifikátu:

Vzájomné uznávanie certifikátu je podpísané s USA, Japonskom, Švajčiarskom a Nórskom
Rokovania s Čínou sú v pokročilom štádiu!

Žiadosti o certifikáciu AEO je možné podať európskym colným orgánom od 1.1.2008.

Posúdenie a získanie certifikátu je veľmi zložitý proces, z toho dôvodu Maďarský colný orgán v roku 2007 vypracoval tzv. pilotný projekt v spolupráci s deviatimi väčšinou nadnárodnými spoločnosťami.

Naša spoločnosť požiadala o AEO certifikát pre firmu Pannon Air Cargo Kft. 2.januára 2008 ako vôbec prvá v Maďarsku a zároveň aj v strednej a východnej Európe.

Žiadosť pre firmu Pannon Air Cargo Kft. bola prvou, ktorá bola schválená a firma získala certifikát AEO ako prvá z členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004.

Od tej doby sme predložili taký veľký počet žiadostí o licencie pre našich klientov, ktorý nemá obdobu na domácom trhu obdobu. Žiadosti ktoré sme preskúmali a predložili boli schválené a certifikáty boli pridelené. V uplynulých štyroch rokoch sme na základe našich skúseností sme vyvinuli komplexné služby, ktoré pomáhajú klientom aby so získaním certifikátu nemali žiadne starosti a získali to všetko v krátkom časovom intervale.

Na základe týchto úspechov je možné konštatovať, že v maďarsku sme prvým poskytovateľom, ktorý poskytuje potrebné poznatky, ktoré zaručujú získanie certifikátu.

01
Prijatie žiadosti zákon definuje do 5 pracovných dní v prípade ak sú všetky potrebné dokumenty a informácie k dispozícií.
02
Zároveň umožňuje požiadať žiadateľa, aby nedostatky odstránil v lehote tridsiatich dní od doručenia žiadosti. Výsledkom týchto dvoch zdanlivo protichodných ustanovení je, že priemerná doba potrebná pre proces prijatiaje 25 pracovných dní.
03
Žiadosť by mala byť posúdená do 120 kalendárnych dní, ale táto lehota môže byť predĺžená ešte o 60 dní
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že priemerný čas potrebný na získanie certifikátu AEO od prijatia návrhu, trvá takmer jeden rok.

Neváhajte, objednajte si naše služby ešte dnes!

NÁŠ TÍM

NAPÍSALI NAŠI KLIENTI…

AEO články

0 Home_sk

ČLÁNOK V HVG: “ SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT JE KLÚČ K ÚSPEŠNEJ PREPRAVE TOVARU“

Bezpečnosť a rýchlosť – to sú základné piliere obchodovania V neustále sa rozvíjajúcej hospodárskej súťaži uspejú len tie spoločnosti, ktoré sú schopné splniť požiadavky trhu, získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu môže výrazne stabilizovať ich postavenie na trhu. Szegvári Zoltán AEO Olvass tovább...
0 Home_sk

SUPPLY CHAIN MONITOR: ČO ZNAMENÁ AEO?

AEO – je anglická skratka zo slov Authorized economic operator, v preklade schválený hospodársky subjekt. Tento pojem zahŕňa systém riadenia kvality, ktorý zabezpečí držiteľovi osobitné zaobchádzanie poskytnuté colnými orgánmi. Žiadateľom môže byť výrobca, vývozca, dovozca, zástupca v colnom konaní, prevádzkovateľ Olvass tovább...

FAQ

Ak chcete zistiť, kto už získal certifikát AEO v EÚ, kliknite na odkaz nižšie:

ec.europa.eu

Otázka vyzerá jednoducho, ale v súvislosti s AEO je to prvá a najdôležitejšia otázka. Bez toho aby sme presne definovali odpoveď na túto otázku nie je možné vypracovať žiadosť.

Na základe odpovedí na túto otázku môžeme určiť, ktoré časti sebahodnotiaceho formulára musia byť vyplnené a ktoré nie.

Žiadosť o certifikát aeo môže podať taká osoba:

ktorá je výrobcom, vývozcom, dovozcom, prepravcom, colným deklarantom, prevádzkovateľom skladov, prevádzkovateľom terminálov alebo majiteľom prístavu a vykonáva takú podnikateľskú činnosť na ktorú sa vzťahujú colné predpisy.

Kto som ako spoločnosť je v podstate určené mojou činnosťou. Avšak z pohľadu AEO je to zložitejšie vnímané. Dôvodom je tzv. outsourcingová činnosti.

Najčastejšie outsourcingové činnosti:

 • Doprava
 • Preprava
 • Zastupovanie v colnom konaní
 • Výroba
 • Skladovanie
 • Prevádzka IT (údržba hardvéru, softvéru)
 • Ochrana a bezpečnosť majetku (recepcia)
 • Upratovanie
 • Údržba
 • Záhradníctvo
 • Účtovníctvo
 • Mzdová agenda

Prečo je to dôležité? Je to dôležité, pretože počas procesu žiadosti o certifikát AEO je žiadateľ zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vykonáva alebo zadáva. Niektoré z firiem, ktoré vykonávajú vyššie uvedené outsourcingové činnosti už môžu byť vlastníkom certifikátu AEO, alebo už majú podanú žiadosť ale samozrejme môžu byť aj takí, ktorí ešte AEO certifikát nevlastnia. To však nevylučuje Vašu zodpovednosť za všetky vykonané činnosti aj keď ich zadáte inej firme.

Napríklad v prípade, že žiadateľom je prepravca – z dôvodu, že samotná preprava nie je rentabilná – spolupracuje aj s dopravcom, ktorému platí za jeho služby (vrátane dopravných nákladov) potom sa tento postup nazýva klasický outsourcing.

Pri žiadosti musia byť zodpovedané všetky otázky uvedené vo formulári, ktoré sa vzťahujú na činnosť našej spoločnosti. Z toho vyplýva, že ak ako prepravca vykonávame aj dopravu (ako je uvedené vyššie v uvedenom príklade), potom musíme odpovedať aj na otázky týkajúce sa dopravcov. Na základe toho žiadatelia môžu vykonávať všetky outsourcingové činnosti a v tom prípade musia vyplniť všetky otázky uvedené v dotazníku.

Počas procesu žiadosti o certifikát AEO je dôležité poznať dva spôsoby, ktorými môžeme zvládnuť tzv. riziká, ktoré sú väčšinou spôsobené externými činnosťami (napr. bezpečná doprava tovaru).

 1. Zníženie: ak žiadateľ usiluje o minimalizáciu rizík, napríklad: ukladá dopravcovi používať očíslované zámky, viesť evidenciu a dodržiavať ďalšie predpisy.
 2. Vylúčenie:kedy spoločnosť využíva outsourcingové služby iba tých hospodárskych subjektov, ktorí už majú certifikát AEO.

Výrobcom je hospodársky subjekt, ktorý vyrába polotovary alebo hotové výrobky zo surovín alebo z polotovarov.

Výrobky iných podnikov príjme na ďalšie spracovanie (zmluvná výroba).

Je dôležité si uvedomiť, že v prípade, ak je spoločnosť iba výrobcom, potom tovar nemusí byť pod colným dohľadom.

Vo väčšine prípadov sú výrobcovia zároveň dovozcovia aj vývozcovia, ale ak by neboli aj tak môžu požiadať o certifikát AEO, na rozdiel od ostaných šiestich členov dodávateľského reťazca.

Vývozcom je osoba, ktorá vyváža tovar mimo územia Európskej Únie, ktorého preprava si vyžaduje tlačivo colné vyhlásenie, na základe čísla EORI (Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov -Economic Operators‘ Registration and Identification system).

Colné vyhlásenie môže vyplniť aj poverený zástupca v colnom konaní, ale na tlačive musí byť uvedené meno a EORI číslo vývozcu!

Dovozcom je osoba, ktorá dováža tovar, ktorý pochádza z krajín mimo Európskej Únie a vyžaduje tlačivo colné vyhlásenie s odvolaním sa na svoje EORI číslo.

Colné vyhlásenie môže vyplniť aj poverený zástupca v colnom konaní, ale na tlačive musí byť uvedené meno a EORI číslo dovozcu!

Zástupca v colnom konaní je osoba, ktorá má oprávnenie vydané Národnou daňovou a colnou správou a zastupuje ďalšie firmy priamym alebo nepriamym spôsobom na základe colných predpisov.

Prevádzkovateľom skladov je osoba, ktorá je vlastníkom skladovej licencie, ktorú vydala Národná daňová a colná správa a označená je nasledovnými písmenami („A“, „B“, „C“, „D“ a „E“ typ licencie).

Prevádzkovateľom skladov nie je osoba prevádzkujúca zariadenie na dočasné uskladňovanie!

Prepravca je hospodársky subjekt, ktorý dostane zákazku na dovoz alebo vývoz tovaru z EÚ alebo prepravuje tovar v rámci EÚ v rámci dohody o tranzite a prijal platbu priamo od objednávateľa. Dôležitou podmienkou je, aby tovar, ktorý je prepravovaný dopravcom musia byť pod dozorom colných orgánov (vývoz, dovoz tovaru, tovar prepravovaný v tranzitnom režime).

Prepravcom je aj ten dopravca, ktorý má vlastné dopravné prostriedky na prepravu tovaru, ale objednávku na dopravu postúpi ďalej inému dopravcovi kvôli nedostatočnému množstvu dopravných prostriedkov, zároveň je prijímateľom platby za vykonanú službu od klienta. Ak dopravca postúpi svoje objednávky a klient zaplatí tretej strane, potom sa nepovažuje za prepravcu.

Dopravca je hospodársky subjekt, ktorý na základe objednávky vykonáva dovoz alebo vývoz tovaru z a do Európskej únie, alebo prepravuje tovar v rámci EÚ v zmysle dohody o tranzite s vlastnými dopravnými prostriedkami.

Dôležitou podmienkou je, aby výrobky, ktoré sú prepravované dopravcom boli pod dozorom colných orgánov (vývoz, dovoz tovaru, tovar prepravovaný v tranzitnom režime).

Po prijatí certifikátu AEO, je vlastník povinný informovať príslušné orgány o zmenách vo všetkých oblastiach, ktoré sa zaoberajú štatútom schváleného hospodárskeho subjektu.

Neinformovanie príslušných orgánov o týchto zmenách môže viesť k sankciám. Sankcie môžu zahŕňať pozastavenie platnosti certifikátu, alebo dokonca aj jeho zrušenie!

Skúsenosti ukazujú, že do pri príprave na žiadosť o certifikát AEO sa zapoja aj ostatný jednotlivci z jednotlivých oddelení spoločnosti, aby zabezpečili externé zdroje na získanie certifikátu. Po získaní certifikátu sa však každý vráti k svojim bežným pracovným povinnostiam.

Členovia tímu, ktorí boli dočasne zapojení do projektu už po ukončení vzájomne nekomunikujú o kritériách AEO. Kritéria AEO sa dostanú do pozadia a jednotlivé oddelenia už nemusia vedieť o zmenách, ktoré nastali inde.

Každá firma sa musí sama rozhodnúť, ktorý typ certifikátu AEO potrebuje. Je potrebné uviesť, že v podstate môžete požiadať o dva typy certifikátu AEO.

Medzi prvé dva typy patria certifikáty Zjednodušené colné postupy a certifikát Ochrana a bezpečnosť, tretím typom je kombinácia týchto dvoch, ktorý sa nazýva Kombinovaný typ. Záleží len na Vás, ktorý typ certifikátu si vyberiete až na jednu výnimku kedy si vybrať nemôžete.

Týka sa to dopravcov, ktorí majú v pracovnej náplni len prepravu colného tovaru, títo dopravcovia môžu požiadať len o certifikát AEO typ Ochrana a bezpečnosť.

Vybrať si správny typ AEO certifikátu je možné po preštudovaní a zvážení jednotlivých výhod, ktoré jednotlivé typy AEO certifikáty poskytujú. Viac informácií získate v menu pod sekciou: „Aké výhody má certifikát AEO?“.

Každá osoba, ktorá vykonáva takú podnikateľskú činnosť na ktorú sa vzťahujú colné predpisy a sú splnené nasledujúce kritériá:

 • výrobca
 • vývozca
 • dovozca
 • dopravca
 • prepravca
 • zástupca v colnom konaní
 • prevádzkovatelia skladov
 • prevádzkovateľ logistických služieb
 • špeditér

Colný orgán vykonáva audit v sídle spoločnosti žiadateľa, počas ktorého sa kladú také otázky týkajúce sa žiadosti o certifikát AEO, ktoré buď neboli presvedčivo vyjadrené v žiadosti, alebo vznikli dodatočne.

Dĺžka alebo množstvo auditov závisí od toho ako kvalitne bola vypracovaná žiadosť, aký veľký je podnik ako aj od toho, o aký typ certifikátu ide.

Je zrejmé, že v mikropodniku ktorý má veľmi dobre pripravenú žiadosť o certifikát AEO a žiada len certifikát na zjednodušené colné postupy bude audit vykonaný v kratšom čase ako v nadnárodnej spoločnosti, ktorá má viac výrobných tovární a žiada o kombinovaný typ certifikátu AEO

Vo všeobecnosti sa AEO audit vykonáva raz maximálne šesťkrát.

Získanie certifikátu AEO je dlhodobý proces, ktorý môže trvať až jeden rok.

 • Pomôžeme vám rozhodnúť sa, ktorý typ certifikátu AEO by ste si mali vybrať
 • Pomôžeme vám určiť vašu pozíciu v dodávateľskom reťazci
 • Ponúkame Vám sebahodnotiaci dotazník zostavený na mieru
 • Odpovieme Vám na všetky vaše otázky, ktoré vznikali pri vypĺňaní dotazníka
 • Poskytujeme správne postupy, tak aby bol dotazník správne vyplnený
 • Určíme okruh požadovaných dokladov, ktoré sú potrebné pre prijatie žiadosti na certifikát AEO
 • Pripravíme ďalšie potrebné dokumenty
 • DVašu žiadosť uložíme na digitálny nosič dát
 • Vašu žiadosť pripravíme a predložíme príslušným orgánom
 • Je potrebné určiť pozíciu, kam spoločnosť patrí v rámci dodávateľského reťazca
 • Je potrebné určiť, aký druh certifikátu AEO by sme chceli získať
 • Musí byť vyplnený sebahodnotiaci dotazník
 • Musí byť vyplnený predpísaný formulár na žiadosť spoločne s ďalšími dokumentmi
 • Žiadosť a všetky jej prílohy musia byť zostavené a vhodne usporiadané
 • Vyplnená žiadosť musí byť podaná Národnej daňovej a colnej správe
 • Po podaní žiadosti sa vykoná audit v sídle spoločnosti, počas ktorého musia byť zodpovedané všetky otázky položené príslušným orgánom
 • Po získaní certifikátu je potrebné určiť, ktoré zo zmien, ktoré nastali musia byť nahlásené príslušným orgánom
 • Potrebné zmeny musia byť nahlásené príslušným orgánom

Ak si prajete nás kontaktovať, vyplňte prosím tento formulár.